top of page
نهایی.png
کمیک استریپ

داستان ازدواج

کتابی در مورد داستان ازدواج یک جوان به توصیه مادرش، که علارغم تلاشهای شایان برای از زیر آن در رفتن، باز هم راه به جایی نمی برد و ناکام می شود.

جلد ماه عسل.png
کمیک استریپ

ماه عسل

کتابی در ادامه داستان ازدواج، از ماجرای ماه عسل در جزایر قناری، پرش با چتر از ارتفاعات، تماشای نهنگ ها در اقیانوس، و البته باده گساری و غرغرهای مفرط!

bottom of page